6544 684 E-REGISTRATUUR E-N 08:00-16:00
R 08:00-15:00, L 10:00-13:00

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise süsteem

Kaebuste ja ettepanekute süsteemi eesmärgiks on informatsiooni kogumine teenuste kvaliteedi kohta Eesti Diabeedikeskus OÜ ning patsientide rahulolu tagamine. Patsientide tagasiside põhineb tänuavalduste, arvamuste, ettepanekute, kaebuste registreerimisel, analüüsil, lahendamisel ja tagasiside andmisel kaebuse esitajale ning parendusettepanekute rakendamisel.

Kaebus on nii suuline kui ka kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on suunatud organisatsiooni, selle pakutavate teenuste või teenuse osutajate suhtes.

Kaebusi, ettepanekuid, tänuavaldusi on võimalik esitada:

Kliinikul on olemas kaebuste-ettepanekute vormikohane blankett, mis on kättesaadav registratuuris. Ettepanekuid, tänuavaldusi või kaebusi on võimalik postitada kliiniku fuajees asuvasse Arvamuste ja ettepanekute kogumise kasti.

Iga esitatav avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama patsiendi kontaktandmeid (nimi, aadress). Anonüümseid kaebusi ei menetleta.

Kaebused ja tänuavaldused registreeritakse ning edastatakse kliiniku juhatusele. Kõik tänuavaldused avaldatakse ka kliiniku töötajatele.

Kaebusi, ettepanekuid ja probleemjuhtumeid menetletakse põhjalikult. Vormikohaselt esitatud tagasisidele, millele soovitakse vastust, vastatakse 30 päeva jooksul alates tagasiside registreerimise päevast. Vastust ei saadeta kui puudub saatja aadress.

Kord aastas tehakse kokkuvõte laekunud avaldustest ning analüüsitakse tulemusi ja rakendatakse võimalusel parendusmeetmeid. Parendusmeetmeid kajastatakse ka kliiniku arengukavas ja tegevusplaanides. Tagasiside tulemused avalikustatakse Eesti Diabeedikeskus OÜ kodulehel.

Kuigi tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb eelkõige kliinik ise, on Tervishoiuteenuse osutamisega rahulolematul patsiendil õigus pöörduda: